ང་ཚོའི་གསར་འགྱུར་དང་དྲྭ་ཚིགས། གློག་བརྙན། ལས་འགུལ། སྙན་ཐོ་སོགས་ལ་དོ་ཁུར་གནང་རོགས།

ཡིག་ཚགས།

ང་ཚོའི་བྱ་གཞག

༧པན་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཇུ་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་མི་ལོ་ ༢༧ འཁོར་བ།  

དེ་ལས་མང་བ་ཀློག
བོད་ཡིག