26/11/2020

དུར་ས་འཚོལ་བའི་མི།

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

དུར་ས་འཚོལ་བའི་མི་ཞེས་པའི་དེབ་འདི་ནི་བོད་ནང་གནས་བཞུགས་རྩོམ་པ་པོ་སྨར་ལྗང་སྨྱུག་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་ཤིང་།  དེབ་འདིའི་ནང་བོད་ནང་མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ལ་བཅར་འདྲིའི་ལམ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ལ་ཐོག་མར་བཙན་འཛུལ་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས།  རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཚོར་མཚོན་པའི་སྙན་ངག་བཅས་འཁོད་ཡོད།

bookcover001

དེབ་ཧྲིལ་བོར་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་བརྒྱུད་གཟིགས་ཐུབ། 

http://www.scribd.com/doc/154289811/Nyapa-Tibetan-Book

 

Select Language